תנאי שימוש

עדכון אחרון: 6.4.21

 1. מבוא
  1. המבוא למסמך זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
  2. כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל בפירושו.
  3. ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.
  4. הגדרות
   1. "החברה" – ביוטים מדיקל בע"מ.
   2. "ההסכם" – מסמך תנאי שימוש זה.
   3. "האתר" – אתר המספק מידע ושירותים בתחום הקוסמטיקה והרפואה, בכתובת https://exuviance-israel.co.il/ או /https://bioteam.co.il או בכל כתובת אחרת כפי שיוחלט עלידי החברה.
   4. "משתמשים" – כל מי שעושה שימוש כלשהו או גולש באתר החברה.
   5. "קוסמטיקאי/ית" – בעלת מקצוע בתחום הקוסמטיקה.
   6. רופא/הבעלי רשיון תקף לעסוק ברפואה.
  5. הסכם זה בא להסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר.
  6. השימוש באתר מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר או בחלק ממנו.
  7. מובהר בזאת כי תנאי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם.
 2. תנאי שימוש
  1. המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לאתר והשירותים המסופקים באמצעותו:
   1. גלישה, סריקה או שימוש באתר באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers וכדומה.
   2. מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking).
   3. העלאה או העברה של תוכן, או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל; ובכלל זאת להימנע מהעלאה, העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
   4. ביצוע פעולה בעיצוב האתר באתר, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים באתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
   5. התנהגות אלימה, בוטה, פלילית או כזו הפוגעת בכל צורה שהיא, כלפי החברה, משתמשים אחרים באתר או נותני השירותים המסופקים באמצעות האתר.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות:
   1. להפסיק או למנוע את השירות, או חלקים ממנו, ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל; הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש למשתמש. לא תישמע כל טענה של המשתמש בעניין זה.
   2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה עלידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
   3. החברה תהיה רשאית לחסום גישה לאתרמכתובות או מאתרים אשר לא אושרו עלידי החברה לשימוש במוצריה (בכתב ומראש), או שעלולים לגרום נזק לחברה או מוצריההכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 3. משלוח הודעות פרסומת
  1. כל משתמש, לרבות קוסמטיקאי/ית ורופא/ה אך לא רק, אשר ימסור את פרטיו לחברה לצורך קבלת מידע, יעשה זאת מרצונו החופשי ומבלי שחלה עליו חובה לעשות כן. לאחר מסירת הפרטים כאמור, החברה תהא רשאית והמשתמש מצהיר כי הוא מאשר לחברה, לשלוח לו הודעות פרסומת, מעת לעת, באמצעות מסרונים, הודעות דואר אלקטרוני ובכל דרך אפשרית אחרת. מסירת כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון של המשתמשכמוה כהסכמה מפורשת לקבלת הודעות כאמור.
  2. למשתמש שמורה הזכות להודיע בכל עת לחברה, כי ברצונו להפסיק לקבל הודעות כאמוראם באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני מתאים לחברה ואם באמצעות דרכי ההסרה המופיעות בהודעות.
 4. הגבלת אחריות
  1. מובהר בזאת כי האתר והשירותים המסופקים באמצעותו, יסופקו עלידי החברה כמות שהם (As-Is). החברה לא תישא בשום אחריות שהיא בגין נזק כלשהו שייגרם למשתמש (או למי מטעמו), בגין שימוש באתר או בשירותים המסופקים באמצעותו; או בגין שימוש במוצרים או שירותים של צדדים שלישיים, בין אם שירותים אלה מסופקים באופן דיגיטלי ובין אם בכל אופן אחר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל הקשור במידע אודות מוצרים או שירותים, המידע שיסופק הוא כללי והחברה לא מתחייבת לתוצאות כלשהן בכל מקרה ומקרה.
  2. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי האתר מהווה פלטפורמה לאספקת מידע שיווקי למשתמש בנוגע למוצרים ושירותים בתחום הקוסמטיקה והרפואה בלבד. החברה תעשה ככל יכולתה וככל שיהא הדבר בשליטתה לספק מידע עדכני ומאומת, אך מטבע הדברים ייתכן וחלק מהמידע לא יהיה מעודכן. כל המידע שיסופק עלידי החברה, בין אם באופן כללי באתר ובין אם באופן פרטני למשתמש מסוים, בין אם בחינם ובין אם בתשלוםיהיה בגדר המלצה בלבד, הוא אינו מחייב את החברה או מי מטעמה והחברה לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן ולא תישא בשום אחריות שהיא, בגין נזק כלשהו שייגרם למשתמש, בקשר עם קבלת המידע כאמור. כל משתמש יהא אחראי בלעדי לאופן השימוש שהוא עושה במידע ו/או לכל נזק כלשהו שיגרם לו או למי מטעמו, ככל וייגרם, ובאחריותו הבלעדית והמלאה לפנות לייעוץ מקצועי פרטני (רפואי או אחר, לפי העניין)  במידת הצורך.
  3. ככל והמשתמש יפנה לקבלת שירותים או מוצרים מידי צד שלישי כלשהו, בין אם פרטים אודות אותו צד שלישי פורסמו באתר ובין אם לאו, האחריות בגין אותם שירותים ומוצרים תחול על אותו צד שלישי בלבד והחברה לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן בגין כל נזק שייגרם, ככל וייגרם, למשתמש עקב שימוש במוצרים או קבלת שירותים של אותו צד שלישי כאמור.
  4. מובהר בזאת כי החברה לא מתחייבת שהמערכת תפעל 100% מהזמן; כי מעת לעת החברה תעדכן ותשדרג את מערכות האתרדבר שעלול לגרום להפסקה זמנית במתן השירות; וכי אין לחברה כל שליטה על זמינות המוצרים או השירותים המסופקים עלידי צדדים שלישיים.
  5. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש באתר, כי האתר אכן מתאים לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת האתר לצרכיו.
  6. באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש באתר, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנטהחברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.
  7. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה, לתכנים אשר יועלו, יועברו או יפורסמו באמצעות האתר. האחריות בגין פעולות אלה תחול על המשתמש בלבד, ולא תישמע כל טענה נגד החברה בעניין זה.
 5. היעדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים
  1. ייתכן ופרסומות למוצרי או שירותי צדדים שלישיים יהיו מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לחברה אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
  2. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צדדים שלישיים. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי החברה לא בחנה אתרים אלה, ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם, וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו היא באחריותו המלאה של המשתמש.
  3. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה-URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.
 6. הודעה על תוכן מפר

החברה מחויבת לשמירת חוקי מדינת ישראלאם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדואר האלקטרוני info@bioteam.co.il.

 1. קניין רוחני
  1. החברה היא הבעלים של מלוא הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (ולרבות סימני מסחר של החברה, ככל שישנם כאלה), בכל השירותים שיסופקו עלידי החברה, ובכל הכלים שישמשו את החברה במהלך מתן השירותים. כל זאת, לרבות כל שינוי, שיפור, תוספת או יצירה נגזרת של האמור לעיל, ולמעט מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים.
  2. המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש באתר או בכל אחד מחלקיו, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד שלישי כלשהומבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.
  3. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין להעתיק, לצלם, לשכפל, לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, לפרסם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר, בכל חלק מהאתר או במידע שיסופק במסגרת השירותים, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, בכתב ומראש.
  4. הוראות סעיף ‎7 זה יחולו אף לאחר הפסקת מתן השירות וסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.
 2. שינוי תנאים
  1. החברה רשאית לבצע שינויים בהסכם זה או בנספחיו בכל עת, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש.
  2. באחריות המשתמש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים בהסכם זה.
 3. שיפוי
  1. המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לחברה, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמש באתר, מכל גורם שהוא; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת החברה לראשונה בכתב.
  2. האמור בסעיף ‎9 זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין.
 4. ברירת דין וסמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתלאביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי.